• October 28
  • 6 dakika okuma süresi
  • Dinle

Pay Alım Teklifi Tebliği’nde Zorunlu Çağrıya İlişkin Önemli Değişiklikler Yapıldı

Pay Alım Teklifi Tebliği’nde Zorunlu Çağrıya İlişkin Önemli Değişiklikler Yapıldı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun [“Kurul”], II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ [“Değişiklik Tebliği”] 16/10/2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu doğrultuda, Kurul nezdinde yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve piyasadan gelen talepler de dikkate alınarak hazırlanan II-26.1 sayılı Pay Alım Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı [“Tebliğ Taslağı”] 1 Şubat 2021 tarihinde Kurul’un sitesinde yapılan basın duyusu ile kamuoyuna sunulmuştu. [Tebliğ Taslağı’na ilişkin yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.] Değişiklik Tebliği ile Tebliğ Taslağı’nda öngörülen yeni düzenlemeler, bazı değişikliklerle kabul edilerek 16 Ekim 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş oldu. Tebliğ Taslağı ile getirilen önemli değişiklikler şöyle özetlenebilir:

1. Zorunlu Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahipleri ve Pay Miktarlarının Belirlenmesine İlişkin Esaslar Düzenlenmiştir.

Değişiklik Tebliği ile zorunlu pay alım teklifinden ancak yönetim kontrolünün kazanılmasının kamuya açıklandığı tarih itibariyle pay sahibi olanların yararlanabilecektir. Bununla birlikte, zorunlu pay alım teklifine konu pay miktarları ve pay sahiplerinin belirlenmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu [“MKK”] tarafından hazırlanacak liste esas alınacaktır. Buna göre liste, MKK tarafından fiili pay alım teklifi başlangıç tarihinden 1 [bir] önceki iş günü yatırım kuruluşuna verilecektir.

2. Zorunlu Pay Alım Teklifi Fiyatının Belirlenmesine İlişkin Esaslar Açıklığa Kavuşturulmuş ve Kurul’a Pay Alım Teklifini Durdurmak veya Fiyatı Yeniden Belirlemek Üzere Geniş Takdir Yetkisi Tanınmıştır.

Değişiklik Tebliği uyarınca, borsada işlem gören pay ve pay grupları bakımından pay alım teklif fiyatı hesabı aynı kalırken borsada işlem görmeyen pay ve pay grupları açısından konu açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, bu tür pay ve pay gruplarına dair pay alım teklifi fiyatı;

  • Varsa pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları da dikkate alınarak Kurul’un hazırladığı değerleme raporunda belirlenen fiyattan ve
  • Pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki 6 [altı] aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan düşük

Ayrıca Kurul, ekonomiyi ya da sektörü etkileyen olağanüstü gelişmelerin varlığına dair karar alması durumunda, pay alım teklifinin durdurulmasına veya pay alım teklifi fiyatının yeniden belirlenmesine karar verebilecektir.

3. Pay Alım Teklifi Fiyatının Belirlenmesinde Türk Lirasına Uygulanacak Faiz Güncellenmiştir.

Taslak Tebliği’nde de öngörüldüğü üzere fiili pay alım teklifine zamanında başlanmadığı ihtimalde, pay alım teklifinde bulunacak kişinin kusuru bulunmadıkça pay alım teklifi fiyatına herhangi bir faiz uygulanmayacaktır.

Bununla birlikte, Türk Lirasına uygulanacak referans faizleri TRLIBOR yerine TLREF olarak güncellenmiştir.

4. Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğmadığı Hallerin Kapsamı Genişletilmiştir.

Değişiklik Tebliği ile pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı bazı ek kurgulara da yer verilmiştir.

Buna göre, pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı mevcut ihtimallere ek olarak:

  • Halka açık şirket tarafından yapılan sermaye artırımına katılıp şirketin oy haklarının %50 veya daha azını iktisap etmiş olan ortağın, şirketin yönetim kontrolünü, yazılı bir sözleşme çerçevesinde hâkim ortaklarla birlikte eşit veya daha az oranda ilk kez paylaşması;
  • Yönetim kontrolünün elde edilmesi ile ortaklıktan çıkarma ve satma hakkının da doğması;
  • Payları borsada işlem gören halka açık ortaklılar tarafından gerçekleştirilen yeni pay alma haklarının sınırlandırılmadığı sermaye artırımlarında, mevcut ortaklarca alınan paylar nedeniyle yönetim kontrolünün değişmesi;
  • Kendisi dışındaki bazı pay sahiplerinin oy hakkının donması, sermayenin payların ifası yöntemiyle azaltılması, imtiyazlarda esas sözleşme ile değişiklik yapılması veya ortaklık tarafından payların geri alınması gibi kendi iradesi dışında gelişen sebeplere bağlı olarak yönetim kontrolüne sahip hale gelinmesi durumlarında da pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmayacaktır.

Ayrıca, yukarıda sayılan durumlardan birinin ortaya çıkması halinde bu durumu takip eden en geç 2 [iki] iş günü içerisinde, yönetim kontrolünü elde edenler tarafından durumun kamuya açıklanması gerekecektir.

5. Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğüne Muafiyet Tanınabilecek Hallerin Kapsamı da Genişletilmiştir.

Değişiklik Tebliği ile, yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yol açan pay iktisabının (i) miras, (ii) mirasın paylaşımı ve (iii) eşler arasındaki mal rejimi hükümlerinden kaynaklanması durumunda Kurul’a başvuru üzerine, pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet tanınması mümkün olabilecektir.

6. Aracılık Sözleşmesinin İçeriğine İlişkin Düzenlemeler Getirilmiştir.

Değişiklik Tebliği’nde, aracılık sözleşmesine madde konularak, üzerinde işlem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka hak iddiası bulunan payların, pay alım teklifine katılımının kısıtlanamayacağı açıkça belirtilmektedir. Bu payların, pay alım teklifine katılmaları durumunda ise satış bedeli, işlem yasağı sona erene ya da hukuki ihtilaflar veya hak iddiaları ortadan kalkana kadar bir hesapta nemalandırılarak bloke edilecektir.

7. Pay Alım Teklifi Bilgi Formunda Yer Alan Bilgilerden Yatırım Kuruluşu da Sorumlu Olabilecektir.

Değişiklik Tebliği, bilgi formundan sorumlu olan kişiler arasına yatırım kuruluşlarını da eklemektedir. Buna göre, pay alım teklifi bilgi formunda yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı veya eksik olduğunun ortaya çıkması durumunda, teklifte bulunanlara ek olarak, yatırım kuruluşu ve yatırım kuruluşunun bilgi formunu imzalayan yetkilileri de sorumlu tutulabilecektir.